Märgistuse muutused

 

 

2015. aasta juunis jõustus uus Euroopa määrus, mis reguleerib mitmete toodete, näiteks värvide, liimide, lahustite, pesuvahendite ja hooldustoodete märgistamist.
See lehekülg sisaldab teavet, mida vajate, et oma majapidamistooteid jätkuvalt ohutult kasutada.

Pesu- ja hooldusvahendite tööstus on pühendunud nii inimestele kui keskkonnale ohutute toodete turule toomisele. Tarbijana kasutate selliseid tooteid sageli selleks, et hoida oma kodu ja kangaid puhtana. Teil on ka oluline roll nende toodete ohutul kasutamisel ja hoiustamisel.
Juba pikemat aega kantakse tootepakenditele teavet, mis juhib tarbijate tähelepanu vajalikele ettevaatusabinõudele. See tuleneb ühelt pooltseadustes ettenähtud nõuetest kuid hõlmab ka tootjate vabatahtlikke tegevusi

Mis on uudist?

Alates 2015. algusest on paljudele majapidamises kasutatavatele puhastusvahenditele ja ka muudele keemiatoodetele ilmunud uued märgistused. See tuleneb Euroopa Regulation (“CLP”)määruse jõustumisest; See määrus kirjeldab, kuidas majapidamisse mõeldud puhastusvahendeid „klassifitseeritakse“ (arvestades nende võimalikku mõju inimesele ja/või keskkonnale) ja seejärel „märgistatakse“ (vastavalt klassifikatsioonile). Lisaks on muutunud märgistuse kujundus. Selle õigusaktiga kehtestatakse kohustuslikud märgistuselemendid (sümbolid, tekst, värvid), mida tootjatel ei ole lubatud kohandada ega muuta. Ettevõtetel on kaheaastane üleminekuperiood (2015-2017), et liikuda vanalt süsteemilt uuele.

Täpsema teabe saamiseks koduses majapidamises kasutatavate puhastusvahendite märgistuse muutumise kohta, laadige alla A.I.S.E. teabeleht „Lugege märgistust“ (sisaldab uute ja vanade sümbolite võrdlust)

Uues õigusaktis on eelneva regulatsiooniga võrreldes konservatiivsemad klassifitseerimiskriteerumidohtlikkuse hindamisel silmade, naha ja keskkonna suhtes

Sellest tulenevalt võivad paljud tooted, mis varem ei olnud klassifitseeritud ja märgistatud, nüüd kanda märgistust ning ka hoiatussümboleid ja ohulauseid vastavalt oma "uuele" klassifikatsioonile.
Uut teavet (sümbolid, kujundus ja laused) kuvatakse (vt tabel allpool).

See tähendab, et toode, mille koostis ei ole muutunud, saab teistsuguse märgistuse või märgistatakse esmakordselt. See EI TÄHENDA, et toode on rohkem (või vähem) ohtlik. Nagu varasemalt, on jätkuvalt oluline kasutada tooteid ohutult..

Millist teavet näete uutel puhastus- ja hooldustoodete märgistusel?

Alljärgnev tabel sisaldab osalist nimekirja CLP piktogrammidest ja nendega seotud lausetest, mida võite kohata toodetel. Iga valmistoote märgistamine, kuna see sõltub toote koostisest, on selle turuletooja vastutusel. Järgnev nimekiri on indikatiivne; selle eesmärk on aidata teil mõista, millist teavet võite pesuvahendite ja hooldustoodete märgistusel kohata. Muuhulgas aitab see teil teha kindlaks, millised ettevaatusabinõusid peaksite rakendama..

Piktogramm Seotud tunnussõna Millistel toodetel võib seda kohata?
(NB: indikatiivne nimekiri)
Millise ohulausega see võib kaasneda?
(NB: osaline nimekiri)
Milliseid ettevaatusabinõusid peaksite rakendama? (ja millised laused võivad piktogrammi juurde kuuluda - hoiatuslaused) (NB: osaline nimekiri)
HOIATUS

Pesuvahendid (pulbrid/vedelikud)
Nõudepesuvahendid käsitsi pesemiseks
Üldotstarbelised puhastusvahendid, nõudepesuvahendid masinpesuks (vedelikud/pulbrid)

Põhjustab tugevat silmade ärritust.
ja/või
Põhjustab nahaärritust.

Hüüumärgiga hoiatus lisatakse, kui toode võib ärritada nahka, silmi või mõlemat. Sellest tulenevalt leiab tavapäraselt märgistuselt järgnevat CLP-määruse kohast ametlikku teavet, mida tuleb järgida:

Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett.
Hoida lastele kättesaamatus kohas.
Piktogramm Seotud tunnussõna Millistel toodetel võib seda kohata?
(NB: indikatiivne nimekiri)
Millise ohulausega see võib kaasneda?
(NB: osaline nimekiri)
Milliseid ettevaatusabinõusid peaksite rakendama? (ja millised laused võivad piktogrammi juurde kuuluda - hoiatuslaused) (NB: osaline nimekiri)
ETTEVAATUST

Söövitavad torupuhastusvahendid, happelised WC-puhastusvahendid, katlakivieemaldajad jt.

Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi.

See hoiatus lisatakse, kui toode võib nahka (ja seega ka silmi) söövitada.
(Märgake, et nahka söövitavate toodete mahutid peavad tavatarbijatele müümisel olema varustatud ametliku lastekindla sulguriga) Sellest tulenevalt võib märgistuselt leida järgnevat CLP-määruse kohast ametlikku teavet, mida tuleb järgida:

“Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett.” “Hoida lastele kättesaamatus kohas.”
“Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.” “NAHALE SATTUMISE KORRAL:…(+ lause) või SILMA SATTUMISE KORRAL:…(+ lause); Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.”
ETTEVAATUST

Pesuvahendid (pulbrid/vedelikud)
Nõudepesuvahendid käsitsi pesemiseks
Üldotstarbelised puhastusvahendid

Võimalik, et ka mõned nõudepesuvahendid masinpesuks (vedelikud/pulbrid)

“Põhjustab raskeid silmakahjustusi.”

See hoiatus lisatakse, kui toode võib silmi kahjustada.
Sellest tulenevalt võib märgistuselt leida järgnevat CLP-määruse kohast ametlikku teavet, mida tuleb järgida:

“Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett.” “Hoida lastele kättesaamatus kohas.”
“Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.” “SILMA SATTUMISE KORRAL:…(+ lause)”
“Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.”
Piktogramm Seotud tunnussõna Millistel toodetel võib seda kohata?
(NB: indikatiivne nimekiri)
Millise ohulausega see võib kaasneda?
(NB: osaline nimekiri)
Milliseid ettevaatusabinõusid peaksite rakendama? (ja millised laused võivad piktogrammi juurde kuuluda - hoiatuslaused) (NB: osaline nimekiri)
HOIATUS

Tuuleklaasivedelik, Klaasipesuvahendid, Teatud üldotstarbelised puhastusvahendid + Käte desinfitseerimisvahendid

“Tuleohtlik vedelik ja aur. ”

See hoiatus lisatakse, kui toode võib olla tuleohtlik.
Sellest tulenevalt võib märgistuselt leida järgnevat CLP-määruse kohast ametlikku teavet, mida tuleb järgida:

“Hoida lastele kättesaamatus kohas.”
“Hoida eemal soojusallikast/sädemetest/leekidest/ kuumadest pindadest. — Mitte suitsetada.”

Aerosoolid:
“Mitte pihustada leekidesse või muusse süüteallikasse.”
“Mahuti on rõhu all: mitte purustada ega põletada isegi pärast kasutamist.”
“Hoida päikesevalguse eest. Mitte hoida temperatuuril üle 50 oC”
HOIATUS või ETTEVAATUST

Aerosoolid (nt õhuvärskendajad, putukamürgid, lakid, ahjupuhastusained jm)

Eriti tuleohtlik aerosool.
“Tuleohtlik aerosool.” “Mahuti on rõhu all: võib kuumutamisel lõhkeda.”

Piktogramm Seotud tunnussõna Millistel toodetel võib seda kohata?
(NB: indikatiivne nimekiri)
Millise ohulausega see võib kaasneda?
(NB: osaline nimekiri)
Milliseid ettevaatusabinõusid peaksite rakendama? (ja millised laused võivad piktogrammi juurde kuuluda - hoiatuslaused) (NB: osaline nimekiri)

Alumine tunnussõna puudub

VÕI

HOIATUS

Putukamürgid Õhuvärskendajad Teatud WC-värskendajad Teatud pesuvahendid ja käsipesuks mõeldud nõudepesuvahendid (põhinevad hüpokloritil)

“Väga mürgine veeorganismidele.”
või
“Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime.”

See hoiatus võidakse lisada, kui toode on äärmiselt kontsentreeritud või kokku pressitud. Arvestage siinkohal, et selline hoiatusmärgitus on üldjuhul asjakohane vaid transportimisel või suurte koguste käitlemisel*. Puhastusvahendid sisaldavad jätkuvalt kiiresti biolagunevaid koostisosi ja need ei ohusta olmekasutuse korral keskkonda, kuna eemaldatakse reoveetöötluse käigus ega satu otse keskkonda.

Õnnetusjuhtumi, transpordi või ladustamise käigus toimunud seotud suure mahavoolu korral kujutaks lokaalset mööduvat ohtu veekeskkonnale, kui asjakohaseid meetmeid ei võeta, sellest tulenevalt ka selline vaikimisi klassifikatsioon.

Sellest tulenevalt võib märgistuselt leida järgnevat CLP-määruse kohast ametlikku teavet, mida tuleb järgida:

“Hoida lastele kättesaamatus kohas.”
“Vältida sattumist keskkonda.”.
“Sisu/mahuti kõrvaldada…”
“Hoida lastele kättesaamatus kohas.”
“Hoida eemal soojusallikast/sädemetest/leekidest/ kuumadest pindadest. — Mitte suitsetada.”

 


NOTES:

  1. Turule lastud tooted on ohutud, kuid neid kasutatakse otstarbekohaselt.
  2. Sümboleid ja lauseid kasutatakse tarbija tähelepanu juhtimiseks tootega seotud võimalikele ohtudele. Eeldusel, et tarbija järgib toote kasutamisel märgistusel toodud juhiseid, siis on kokkupuude nende ohtudega välistatud.
  3.   Tarbijad peaksid pöörama erilist tähelepanu lastekindlate sulguritega toodetele.
  4. Täieliku klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist puudutavate sümbolite loendi leiate.siit.
  5. Sümbolid ja laused on ennekõike suunatud professionaalsetele (kutselistele) kasutajatele, kes käitlevad tooteid transpordi ja hoiustamise käigus suurtes kogustes. Seetõttu on ohtlikud ained loetletud ja nendega seotud võimalikud ohud esile toodud.
Kõigil juhtudel: lugege märgistust ning hoidke puhastus- ja hooldusvahendeid lastele kättesaamatus kohas!

Toote ohutuks kasutamiseks peavad tarbijad ALATI LUGEMA MÄRGISTUST, kuna see sisaldab olulist teavet.
Palun pöörake tähelepanu ka järgnevale ohutusteabele, mida tootjad kannavad pakenditele vabatahtlikult:

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida silma sattumist. Silma sattumisel loputada rohke veega. Mitte alla neelata. Allaneelamise korral pöörduda arsti poole. Tundliku või kahjustatud naha puhul peaks vältima pikaajalist kokkupuudet tootega.

Täieliku A.I.S.E. ohutu kasutamise ikoonide nimekirja leiatesiit.

Vaadake ka kampaania veebilehte, mis propageerib vedelate pesugeelikapslite ohutut kasutamist:
www.keepcapsfromkids.eu

Täpsem teave

Üksikasjaliku teabe saamiseks CLP-määruse ja sümbolite kohta:

stop-infections treatmentforepilepsy


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français